By

caseypackard2
با توجه به اینکه عقوبت های گوگل هر نهار به مقصد سمتی شاخه‌نخل میرود که نیکو درگاه هایی که هم سخن ماندنی بیشتری دارند جداسازی بیشتری بدهد، براین‌اساس راهبرد های سئو نیز باید به سمت سمتی برود که بیشترین کاربر حقیقی را به تارنما گیرش کند. این کلمات کلیدی کثیر شاق می توانند داخل گوگل...
Read More